Stichting Spiritual Human Yoga Holland             
Partner of HUE Faculty
    Human and Universal Energy (HUE) after Mr. Luong Minh Dang® Human and Universal Energy®
Vrijwaring en Wettelijke informatie
De Stichting Spiritual Human Yoga Holland is de officiële partner van HUE FACULTY, Inc. - Missouri, U.S.A., in Nederland en is gerechtigd het authentieke Human and Universal Energy® onderwijs programma aan te bieden.  De Stichting Spiritual Human Yoga Holland (SHY-Holland), is een stichting gevestigd in Someren, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 41093962. 

Het Programma wordt aangeboden door officieel erkende instructeurs namens de Stichting SHY-Holland. De officieel erkende instructeurs zijn opgeleid door, en hebben een licentie van de Stichting SHY-Holland. De instructeurs bieden het authentieke Human and Universal Energy® onderwijs programma aan, als onafhankelijke instructeurs met een persoonlijk registratienummer.
Zij gebruiken deze website om hun cursussen van het Human and Universal Energy® onderwijs programma bekend te maken. De instructeurs zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de materie die in de cursussen onderwezen wordt op basis van hun persoonlijke contractuele relatie met iedere deelnemer.
 
Vrijwaring
Deze methode wordt aangeboden aan iedereen zonder enige vereiste vooropleiding. De methode die in de cursussen wordt onderwezen is geen vervanging van een advies door een medisch beroepsuitoefenaar. Het moet niet gezien worden als een poging om een medisch advies, diagnose of behandeling te geven of aan te bieden, of op andere manier zich bezig te houden met de uitoefening van de geneeskunde. Behalve de cursuskosten zijn er geen financiële verplichtingen.
De minimum leeftijd voor deelname is 14 jaar. Voor minderjarigen is toestemming van de ouders vereist.
De inhoud van deze website kan worden herzien en aangepast zonder verdere aankondiging.
 
Voorwaarden en condities
Lees deze voorwaarden zorgvuldig voordat u gebruik maakt van deze website. Deze voorwaarden gelden voor ieder bezoek aan deze website, evenals de inhoud, informatie, aanbevelingen en of diensten die via deze website worden aangeboden. Door deze website te bezoeken en te gebruiken gaat u akkoord met deze Voorwaarden en Condities evenals enige andere wet of regel die van toepassing is op deze website, het Internet en/of het World Wide Web. Als u niet akkoord met deze voorwaarden, dan wordt u verzocht deze website te verlaten. 
 
Eigendom van de inhoud
De website is het eigendom en wordt onderhouden door SHY-Holland.
 
Alle inhoud van de website, waarin begrepen maar niet beperkt tot de tekst, afbeeldingen, foto's, bewegende beelden, geluid, illustraties en software ("Inhoud") is eigendom van SHY-Holland als legitieme partner van HUE FACULTY, Inc., zijn licentiehouders en/of aanbieders van inhoud. Alle elementen van de website, inbegrepen maar niet beperkt tot het ontwerp en de Inhoud,  worden beschermd door merkrechten, auteursrecht, morele rechten, handelsmerken en andere wetten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. 
Behalve tenzij uitdrukkelijk toegestaan op grond van een overeenkomst met SHY-Holland, mag geen enkel deel of element van deze website of de Inhoud daarvan worden gekopieerd of doorgegeven via enig middel en de website, de inhoud en alle aanverwante rechten blijven het exclusieve eigendom van SHY-Holland of haar licentiehouders, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
Copyright en Handelsmerken
 
Copyright
Het auteursrecht op alle inhoud is en blijft eigendom van SHY-Holland. Tenzij anders aangegeven in de specifieke documenten binnen de website, bent u bevoegd om documenten, audio en video aanwezig op de website,  te bekijken, af te spelen, af te drukken en te downloaden  voor uitsluitend persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. U mag geen enkel deel van het materiaal wijzigen en u mag niets van de Inhoud kopiëren, distribueren, overbrengen, tonen, uitvoeren, reproduceren, publiceren, uitgeven in licentie, ervan afgeleide werken creëren, overdragen of verkopen.
 
Behalve voor zover toegestaan onder de wetgeving betreffende het auteursrecht, mag u niet opnieuw enig deel van de Inhoud gebruiken, zonder voorafgaande toestemming van SHY-Holland. Voor de toepassing van deze voorwaarden is het gebruik van dergelijk materiaal op enige andere website of computernetwerk verboden. U zult geen enkel auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrecht  verwijderen van materiaal gevonden op deze website.
 
In het geval dat u software download (met inbegrip van maar niet beperkt tot screensavers, iconen, video's en wallpapers) van deze website, wordt de software, inclusief alle bestanden, afbeeldingen opgenomen in of gegenereerd door de software, en gegevens die bij de software (gezamenlijk de "Software ") in licentie aan u gegeven door SHY-Holland. SHY-Holland draagt niet het eigendomsrecht op de Software aan u over. U bent eigenaar van het medium waarop de Software is opgenomen, maar SHY-Holland behoudt het volledige eigendomsrecht op de Software en alle intellectuele eigendomsrechten daarin. U mag de Software niet herdistribueren, verkopen, decompileren, omvormen, demonteren of anderszins reduceren tot een leesbare vorm.
 
Handelsmerken
Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van HUE FACULTY, Inc. hier gebruikt (inbegrepen, maar niet beperkt tot: de namen “Mankind Enlightenment Love®”, “Human and Universal Energy®”, “Human and Universal Energy after Mr.Luong Minh Dang®”, “the Mankind Enlightenment Love logo”, zijn beschermde of geregistreerde handelsmerken van HUE FACULTY, Inc. of haar partners, tenzij anders vermeld.
U mag de HUE FACULTY, Inc. handelsmerken niet gebruiken, kopiëren, reproduceren, herpubliceren, uploaden, posten, verzenden, distribueren of wijzigen op enigerlei wijze, met inbegrip van reclame of publiciteit met betrekking tot de distributie van materialen op de website, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HUE FACULTY, Inc. Het gebruik van HUE FACULTY, Inc. handelsmerken op een andere website of netwerkcomputer omgeving, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website in een andere internetpagina of het creëren van links, hypertext, links of deeplinks tussen deze website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HUE FACULTY, Inc.
 
Niet-aansprakelijkheidsverklaring
De website en de inhoud worden verstrekt 'as is' en zonder enige garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en geen inbreuk makend, voor zover toegestaan door de wet. De informatie op de website is voor algemene informatieve doeleinden en is niet bedoeld als advies. SHY-Holland verklaart of garandeert niet dat de informatie en/of voorzieningen in de website juist, volledig of actueel is, of dat de site ononderbroken of vrij van fouten zal zijn, of dat alle gebreken in de site zullen worden gecorrigeerd of dat de site of de server die de website gebruikt  vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. SHY-Holland geeft geen enkele garantie of verklaring met betrekking tot het gebruik van de materialen in de site in termen van hun juistheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, nut, tijdigheid, betrouwbaarheid of anderszins, steeds voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving . SHY-Holland behoudt zich het recht voor tot schorsing of intrekking van de gehele website of een een gedeelte van de website, op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, zonder enige aansprakelijkheid.
 
Beperking van de aansprakelijkheid 
Het gebruik van de website is op eigen risico. Noch HUE FACULTY, Inc., noch SHY-Holland, noch een van haar filialen, bestuurders, directeuren, noch een van haar agenten of enige andere partij betrokken bij het creëren, produceren of leveren van de website zal aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, speciale, gevolgschade of andere schade die voortvloeien uit het gebruik, of het onvermogen te gebruiken, van de materialen op de website, waaronder schade veroorzaakt door virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op de website, of de prestaties van de producten, zelfs indien SHY-Holland was ingelicht over de mogelijkheid van dergelijke schade. Houd er rekening mee dat sommige rechtsgebieden de uitsluiting van bepaalde schade niet mogelijk te maken, sommige van de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. 
  
Links naar derden
Voor uw gemak en om het gebruik van de website te verbeteren, kunnen van tijd tot tijd links naar websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derden, worden aangegeven. Deze links brengen u buiten de diensten van SHY-Holland, uit de website van SHY-Holland en buiten invloed van SHY-Holland. Dit omvat links naar partners die HUE FACULTY, Inc.'s logo's mogen gebruiken als onderdeel van een samenwerkingsovereenkomst. De websites waarmee u kunt koppelen hebben hun eigen aparte privacybeleid en hoewel SHY-Holland tracht de integriteit van van haar eigen website te beschermen, is SHY-Holland niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en activiteiten van deze websites. U bezoekt deze websites daarom geheel op eigen risico. Houd er rekening mee dat deze andere sites hun eigen cookies kunnen  sturen naar gebruikers, gegevens verzamelen of persoonlijke informatie vragen, en u wordt daarom geadviseerd om de voorwaarden van gebruik en/of het privacybeleid op deze websites vóór het gebruik ervan te controleren.
 
Misbruik van deze website
Het is verboden de website te gebruiken om enig materiaal te plaatsen of door te geven, dat is of kan worden beschouwd als bedreigend, vals, misleidend, opruiend, lasterlijk, schending van privacy, obsceen, pornografisch, beledigend, discriminerend, illegaal of enig materiaal dat kan leiden of aanzetten tot een gedrag dat zou worden beschouwd als een strafbaar feit, schending van de rechten van enige partij, of dat anderszins aanleiding kan geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of overtreding van wetten. Het is tevens tevens verboden de website te gebruiken om reclame te maken of het uitvoeren van commerciële activiteiten.

Deelname Vrijwaring
Van tijd tot tijd maakt SHY-Holland het mogelijk om en de inhoud gegenereerd door u te bekijken en te verspreiden, bijvoorbeeld via e-mails en het verzenden van postberichten naar andere personen. Als u hier gebruik van maakt erkent u dat SHY-Holland alleen fungeert als een passief kanaal voor de distributie en niet verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de inhoud van de communicatie en materialen die door u of andere gebruikers zijn gegeneerd. SHY-Holland behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken communicatie en materialen te blokkeren of te verwijderen als zij van mening is dat deze niet in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden zijn of anderszins onaanvaardbaar voor SHY-Holland.
 
Diversen

Ongevraagde ideeën
SHY-Holland heeft als beleid om ongevraagde inzendingen van ideeën, uitvindingen, ontwerpen en/of andere materialen, hetzij bestaande uit teksten, beelden, geluiden, software, informatie of anderszins (de "Materialen") van personen buiten SHY-Holland, niet te beoordelen of te aanvaarden. U moet daarom geen  Materialen op de website plaatsen of sturen naar SHY-Holland per e-mail of anderre wijze. In het geval u toch Materialen zendt naar SHY-Holland, ondanks het verzoek dit niet te doen, zal SHY-Holland het recht hebben deze Materialen te gebruiken, kopiëren en/of commercieel te exploiteren in de ruimste zin en kosteloos en SHY-Holland zal niet gebonden zijn door enige verplichting tot geheimhouding ten aanzien van deze Materialen. 
 
Hoe kunt u contact met ons op
Als u nog vragen of opmerkingen heeft over de website of een van onze diensten, neem dan contact met SHY-Holland via info@shyholland.nl, of schrijf naar: Postbus 146, 5710 AC Someren, Nederland of met HUE FACULTY, Inc. via  info@hue-faculty.com of schrijf naar: HUE FACULTY, Inc., 4448 Telegraph Road, Saint Louis, Missouri 63129, USA.

Wijzigingen van de voorwaarden
SHY-Holland behoudt zich het recht voor om delen van deze voorwaarden op elk gewenst moment naar eigen goeddunken te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Controleer deze voorwaarden regelmatig op veranderingen. Uw voortgezet gebruik van deze website na het publiceren van wijzigingen in deze voorwaarden betekent dat u instemt met deze wijzigingen.

Aankopen
Als we het mogelijk maken om producten en diensten via deze website aan te schaffen, lees dan ook de voorwaarden die zullen gelden voor deze aankopen. U vindt deze voorwaarden op de pagina waar u uw bestelling kunt plaatsen. 
 

 
 
Landelijk Nieuws
Online HUE Café/Workshop
22 juni 2020 19.00-20.30 uur, volgende 17 sept, 1 dec.
 
HUE Reunie Regio Apeldoorn
1 oktober 2020
 
Speciale regeling
Gratis Chakra-opening en speciale prijs Basis Cursus
 
Corona beperkingen Cursussen
Alle cursussen per videoverbinding
 
HUE Bijeenkomst voor alle Niveaus
16 mei 2020-Someren
 
Wereld Nieuws
International Meeting India (all levels)
28 sept. - 4 okt. 2020
 
12e Herdenkingsjubileum Meester Dang
12 augustus 2019
 
Videomeeting (1 uur) t.g.v. 12 jaar N20
zondag 28 juli
 
Videoconferentie t.g.v. 30 jaar HUE Onderwijs
20 juli 2019
 
Aruba, 1-3 december 2017
08HUE (N20) Conventie